Categories
Uncategorized

Sloopopvolgingsplan

Sloopopvolgingsplan

Een sloopopvolgingsplan is een inventarisatie van alle afvalstoffen die zullen vrijkomen bij de sloop of gedeeltelijke sloopwerkzaamheden van een gebouw. Het sloopopvolgingsplan omvat het soort afvalstof (naam), verschijningsvorm, de vermoedelijke hoeveelheid stof, de eural-code per afvalstof én de vindplaats. Naast de afvalstoffen inventaris dient het plan ook een advies te bevatten over het hergebruik- en de eventuele verwerkingsmogelijkheden van het puin.

Is een sloopopvolgingsplan verplicht?

Een sloopopvolgingsplan (SOP) is verplicht wanneer u een omgevingsvergunning wilt aanvragen voor afbraak-, renovatie-, sloop- of ontmantelingswerken van een gebouw of infrastructuur. Deze verplichting geldt voor omgevingsvergunningaanvragen die zijn ingediend vanaf 5 juni 2018. Het bouwvolume wordt als maatstaf gebruikt om een SOP op te stellen. U gebruikt het plan bij uw vergunningsaanvraag als bijlage bij uw aanbestedings- en contractueel document.

Volgens OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) is een Sloopopvolgingsplan vereist voor:

  • residentiële gebouwen: totale bouwvolume groter dan 5.000 m³;
  • niet-residentiële gebouwen met een volume groter dan 1.000 m³;
  • aanleg of onderhoud van de infrastructuurwerken als het volume van de werken groter is dan 250 m³.

Uitzondering: voor het slopen van een eengezinswoning is geen sloopopvolgingsplan verplicht.

Sloopopvolgingsplan en selectief slopen

Het sloopopvolgingsplan is een effectief hulpmiddel op de werf voor selectief slopen. Voordeel van een selectieve sloop is dat gevaarlijke afvalstoffen (asbesthoudende stoffen) veilig uit gebouwen of de constructie worden verwijderd en niet-gevaarlijke stoffen worden meteen geselecteerd voor recyclage-verwerking. Op de sloopwerkzaamheden is art. 4.3.3 van het VLAREMA van kracht. (Vlaams Reglement voor het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen). Vlarema verplicht enkel om een sloopopvolgingsplan op te stellen. Sloopopvolging door sloopbeheerorganisatie Tracimat vzw is niet verplicht, maar biedt wel vele voordelen:

  • Sloopwerken via Tracimat gebeuren selectief en schadelijke stoffen zoals asbest worden correct afgevoerd;
  • Herwonnen kwalitatieve materialen blijven behouden;
  • Het puin kan tegen een lagere prijs verwerkt worden.

Hoe verloopt de procedure?

Voor de aanvraag van de omgevingsvergunning voor de sloopwerkzaamheden, afbraak of ontmantelingswerken van een gebouw geldt de verplichting voor de bouwheer of aannemer om een sloopopvolgingsplan op te laten stellen door een erkende deskundige. OVAM stelt hiervoor een standaardprocedure op voor de opmaak van het sloopopvolgingsplan en controle-verslag. De …