Categories
Uncategorized

Sloopopvolgingsplan

Sloopopvolgingsplan

Een sloopopvolgingsplan is een inventarisatie van alle afvalstoffen die zullen vrijkomen bij de sloop of gedeeltelijke sloopwerkzaamheden van een gebouw. Het sloopopvolgingsplan omvat het soort afvalstof (naam), verschijningsvorm, de vermoedelijke hoeveelheid stof, de eural-code per afvalstof én de vindplaats. Naast de afvalstoffen inventaris dient het plan ook een advies te bevatten over het hergebruik- en de eventuele verwerkingsmogelijkheden van het puin.

Is een sloopopvolgingsplan verplicht?

Een sloopopvolgingsplan (SOP) is verplicht wanneer u een omgevingsvergunning wilt aanvragen voor afbraak-, renovatie-, sloop- of ontmantelingswerken van een gebouw of infrastructuur. Deze verplichting geldt voor omgevingsvergunningaanvragen die zijn ingediend vanaf 5 juni 2018. Het bouwvolume wordt als maatstaf gebruikt om een SOP op te stellen. U gebruikt het plan bij uw vergunningsaanvraag als bijlage bij uw aanbestedings- en contractueel document.

Volgens OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) is een Sloopopvolgingsplan vereist voor:

  • residentiële gebouwen: totale bouwvolume groter dan 5.000 m³;
  • niet-residentiële gebouwen met een volume groter dan 1.000 m³;
  • aanleg of onderhoud van de infrastructuurwerken als het volume van de werken groter is dan 250 m³.

Uitzondering: voor het slopen van een eengezinswoning is geen sloopopvolgingsplan verplicht.

Sloopopvolgingsplan en selectief slopen

Het sloopopvolgingsplan is een effectief hulpmiddel op de werf voor selectief slopen. Voordeel van een selectieve sloop is dat gevaarlijke afvalstoffen (asbesthoudende stoffen) veilig uit gebouwen of de constructie worden verwijderd en niet-gevaarlijke stoffen worden meteen geselecteerd voor recyclage-verwerking. Op de sloopwerkzaamheden is art. 4.3.3 van het VLAREMA van kracht. (Vlaams Reglement voor het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen). Vlarema verplicht enkel om een sloopopvolgingsplan op te stellen. Sloopopvolging door sloopbeheerorganisatie Tracimat vzw is niet verplicht, maar biedt wel vele voordelen:

  • Sloopwerken via Tracimat gebeuren selectief en schadelijke stoffen zoals asbest worden correct afgevoerd;
  • Herwonnen kwalitatieve materialen blijven behouden;
  • Het puin kan tegen een lagere prijs verwerkt worden.

Hoe verloopt de procedure?

Voor de aanvraag van de omgevingsvergunning voor de sloopwerkzaamheden, afbraak of ontmantelingswerken van een gebouw geldt de verplichting voor de bouwheer of aannemer om een sloopopvolgingsplan op te laten stellen door een erkende deskundige. OVAM stelt hiervoor een standaardprocedure op voor de opmaak van het sloopopvolgingsplan en controle-verslag. De …

Categories
Bergen

Bitcoin Revolution Review

Cryptokringen, en de blockchaintechnology die daaraan ten grondslag ligt, zijn de laatste jaren op het toneel verschenen. Het biedt vele voordelen ten opzichte van het traditionele financiële systeem. Het is onveranderlijk, zonder vertrouwen, zonder wrijving, kan met recordtempo waarde overbrengen van de ene plaats op de wereld naar de andere en stelt mensen in staat om in wezen ‘hun eigen bank te zijn’.

Slim geld, met inbegrip van instellingen en hedgefondsen, zijn aan het klauteren om cryptocurrencies aan hun portefeuilles toe te voegen, omdat ze een reële kans hebben om elke activaklasse in de geschiedenis te overtreffen.

Het enige probleem voor de gemiddelde belegger is de beruchte volatiliteit ervan. Bitcoin Revolution hanteert een innovatieve aanpak door te profiteren van deze koersschommelingen met een combinatie van bewezen technische analyse, kunstmatige intelligentie (AI) en snelheid.

Wat is Bitcoin Revolution?

De cryptotheekmarkt is geen gewone markt en Bitcoin Revolution is geen gewone handelsbot.

Met behulp van de kracht van AI analyseert het algoritme van Bitcoin Revolution de belangrijkste marktsignalen van de wereldwijde cryptocurrencybeurzen met behulp van een historisch bewezen technisch analysesysteem om trends te identificeren voordat er automatisch transacties worden uitgevoerd met snelheden die 0,01 seconden hoger liggen dan de gemiddelde markthandel.

Wie zit er achter de Bitcoin-revolution?

Bitcoin Revolution is het geesteskind van een team van voormalige Bitcoin-makelaars die gefrustreerd raakten door het vermogen van institutionele handelaren om nauwkeurigere marktgegevens te verzamelen en simpelweg sneller te handelen.

Geïnspireerd door het wereldberoemde ‘TD Indicator & Sequential System’ uit de jaren negentig van de vorige eeuw, probeerden ze dit vereerde systeem te verbeteren en op te nemen in een slimme algoritme-handelsbot, uitdrukkelijk ontworpen voor cryptocurrency trading.

Is de Bitcoin-revolutie legitiem? Ja

We bestudeerden de technologie van Bitcoin Revolution en ontdekten dat het een legitiem handelsinstrument is. De professionele en intuïtieve gebruikersinterface is eenvoudig te gebruiken, maar de functionaliteit van wat Bitcoin Revolution kan doen is nog steeds indrukwekkend. Ervaren handelaren zijn in staat om maatregelen te nemen om de risico’s op het platform te beperken. De overweldigende positieve getuigenissen van handelaren getuigen ook van de legitimiteit en het nut van de technologie.

Hoe Bitcoin

Categories
Klokkengieterij gedicht

Tekst gedicht in entree klokkengieterij

De bekende dichteres Ida Gerhardt schreef een gedicht, getiteld ‘Anno Domini 1972’, waarin zij beschrijft welke indruk een in de klokkengieterij van Van Bergen in Heiligerlee gegoten klok op haar maakt. Het Klokkengieterij¬museum heeft de tekst van dit gedicht in de entree van het museum aangebracht, als eerbetoon aan deze beroemde dichteres.

Klokkengieterij

Ida Gardina Margaretha Gerhardt wordt geboren op 11 mei 1905 in Gorkum. Haar oudere zus Truus dicht ook. Commentaar van Ida zorgt er voor dat er later verwijdering tussen beide zussen ontstaat. Als hun vader directeur van de Rotterdamse Ambachtsschool wordt gaat het gezin in Rotterdam wonen. Ida doorloopt er het Gymnasium. Ze ontmoet er ook haar levenspartner Marie van der Zeyde. Na de middelbare school begint ze een universitaire studie klassieke talen, die ze in 1933, na een moeizame periode, afrondt. In 1939 wordt ze benoemd als lerares klassieke talen aan het Gemeentelijk Lyceum te Kampen. Ze blijft daar tot 1951.

In deze periode rondt zij tevens haar proefschrift af. Ze is erg productief en ontvangt voor haar tweede bundel Het Veerhuis (1945) de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs. Van 1951 tot 1963 werkt ze bij de Werkplaats, opgericht door Kees Boeke, in Bilthoven. In 1956 ontvangt ze voor haar dichtbundel ‘Het levend Monogram’ de Poëzieprijs van de gemeente Amsterdam en in 1962 voor de bundel ‘De Hovenier’. In 1963 gaat ze vanwege gezondheidsproblemen met pensioen.

Na 1963 verschijnen er nog diverse dichtbundels en ontvangt zij nog verschillende prijzen. Samen met haar partner vertaalt Gerhardt de Psalmen, die o.a. worden uitgegeven door het Nederlands Bijbelgenootschap. Ondertussen gaan ze in Eefde wonen. Na het overlijden van Marie van der Zeyde,gaat Ida in Warnsveld in een verzorgingshuis wonen waar ze op 15 augustus 1997 overlijdt. In 2005,dus na haar dood, verscheen een ruime keuze uit de brieven van Gerhardt.…

Categories
Bergen

Het geslacht Van Bergen

In het jaar 1789 vestigde Andries Heeres (Van Bergen) zich in Midwolda.

De Van Bergens stammen af van een heel oud klokkengietersgeslacht. Al sinds 1536 hielden zij zich met dat ambacht bezig. Eerst rondtrekkend, daarna woonachtig in het dorpje Norden in Oost-Friesland.
In 1795 begon Andries Heeres (Van Bergen) in Midwolda met het gieten van klokken. De eerste twee klokken die hij goot waren voor Midwolda bestemd. Daarna goot hij in 1796 een klok voor Termunten.
De naam is langzamerhand van Andries Heeres overgegaan in Andries Heero Van Bergen (naar zijn moeder). Hij heeft in Midwolda ongeveer 150 klokken gegoten.

Andries Heero Van Bergen I begon in de eerste jaren, dat hij in Midwolda gevestigd was als rondreizend klokkengieter.
Dat ging als volgt te werk:
Een gemeente of een kerk wilde een klok en daartoe werd de klokkengieter besteld. Deze maakte ter plaatse en veelal was dat de plaatselijke begraafplaats, een kleine oven en een gietkuil, waarna de klok werd gegoten. Problemen met het vervoer van de klok kende hij dus niet omdat hij de klok zo uit de gietkuil in de toren kon takelen. Een voorbeeld van deze manier van werken is nog te zien in een Kerk te Vries (Drenthe), waar de oude gietvorm bewaard is gebleven in de ruimte onder de kerktoren.
 Zoon Udo Van Bergen zette de fabriek in Midwolda voort. Naast het maken van klokken, hield hij zich ook bezig met het maken van brandspuiten en het repareren hiervan. Helemaal vreemd was dit niet, omdat er veel zogenaamde geelgietwerk aan deze apparaten vastzat. Een zoon van Udo Van Bergen (Andries Heero II) was erg ondernemend, want in 1862 stichtte hij, samen met 2 broers, de fabriek in Heiligerlee. Hij wilde dichter op de grondstoffen leem en turf zitten.

In de gevel van het museum wordt nog steeds herinnerd aan het feit dat het geslacht Van Bergen reeds in 1795 in Nederland met het ambacht klokkengieten was begonnen. Pas ruim een jaar na het gereed komen van de fabriek te Heiligerlee werden er in dit pand 3 klokken gegoten (16 augustus 1863). Deze drie klokken waren …

Categories
Klokkentorens

Klokken(torens) in de provincie Groningen

Het klokkenbezit van de provincie Groningen bestaat uit ongeveer 400 luidklokken, zeven met de hand te bespelen beiaarden en ongeveer 25 automatisch spelende carillons. In de toren van Stedum hangt de oudste gedateerde klok (1300) van Nederland.

Klokkenmuseum

Bijzonder is het 12-gelui van de Groninger Martinitoren; Een gilde van klokkenluiders zorgt regelmatig voor luidingen. De beiaard van de Martinitoren telt 52 klokken. De zwaarste 3 klokken worden ook als luidklokken gebruikt.

Heiligerlee “Klokkengieterijmuseum;”
In een torentje in de tuin achter het museumgebouw bevindt zich een beiaard van 49 klokken, gegoten door Van Bergen. Zeventien klokken zijn in 1965 vervaardigd, één in 1967 en vijf grote alsmede de kleinste 26 in 1968. Met een elektromagnetisch bandspeelwerk wordt het automatisch spel gerealiseerd.

Geschiedenis:
Deze beiaard werd gegoten in opdracht van de bond van Mobilisatie-Invaliden. In 1969 werd ze voorlopig opgesteld in de tuin van de voorzitter van de bond, de heer Pieter de Boer, in Drachten. Na een korte periode in Aardenburg te hebben gestaan werd de beiaard in 1987 naar Heiligerlee overgebracht en opgesteld in de tuin van het zojuist gestichte Klokkengieterijmuseum.

Afbeeldingen en opschriften op de grootste klokken en plaquettes op de achtermuur van het museum brengen de oorsprong van het carillon in herinnering.

Brons

Brons is een verzamelnaam van kopertinlegeringen die reeds in de prehistorie (Bronstijd, 1700 – 700 voor Christus) bekend waren. De “spijs” die wordt gebruikt voor het gieten van luidklokken en carillonklokken bestaat uit 78% koper en 22% tin. De hardheid van de legering bereikt het maximum bij ongeveer 30% tin en neemt dan weer af. Brons kan heel goed gegoten worden en vindt een zeer uitgebreide toepassing. Brons bestaat slechts zelden uitsluitend uit koper en tin. Kleine hoeveelheden van andere metalen hebben dikwijls grote invloed op de eigenschappen, zoals bijvoorbeeld op de treksterkte, hardheid en bewerkbaarheid.
Het smeltpunt van tin ligt bij 236 graden en van koper bij 1083 graden Celsius. Tin (St=Stannum, atoomnummer 50 op het periodiek systeem) heeft een kookpunt van 2265 graden Celsius. Koper (Cu=Cuprum, atoomnummer 29 op het periodiek systeem) heeft een kookpunt van 2595 graden Celsius.
Messing is een geelkoper, legering …

Categories
Gieten

Gieten

Het gieten van een klok gebeurde in deze fabriek, zij het dat bepaalde handelingen in de loop van de tijd gemechaniseerd zijn, nog merendeels precies als in de vorige eeuwen, namelijk door op een gemetselde kern een kleilaag te leggen met behulp van een ronddraaiende mal (rib), die te bakken en daarop een “valse” klok te draaien.

Klokkenmuseum

Deze valse klok wordt voorzien van opschriften, versieringen en medaillons van was. Daartegen wordt de mantel gebakken. Na het opheffen van de mantel wordt de valse klok weggebroken (men spreekt daarom ook wel van een “verloren vorm-model” of “cire-perdue”) en herplaatst men de mantel. De ontstane holle ruimte wordt, meestal van bovenaf, volgegoten met brons. De “klokspijs” bestaat uit 78% koper en 22% tin. Soms laat men de valse klok achterwege en gebruikt men stalen kernen en mantels waartegen de klei wordt gelegd. Ook is al gebruik gemaakt van beton.

De klokspijs wordt verhit tot 14 ŕ 1500 graden Celsius. Soms worden met gebruik van gietkanalen 6 of meer klokken tegelijkertijd of direct na elkaar gegoten. Na afkoelen wordt de klok uitgegraven, van vuil ontdaan en (eventueel) gezandstraald.

Bij de gietdemonstratie in dit museum wordt een “fonte au sable” of “zandsmeltwerk” toegepast. Deze vorm van gieten werd ook al in de Oudtijd toegepast. Het oorspronkelijke model blijft daarbij bestaan (is dus tegengesteld aan de verloren vorm).

Carillon

A carillon or chime is a tower-musical instrument consisting of 2-4 or 5 octaves, chromatically tuned bells (chromatic with half tones on or off). The ideal arrangement is a wooden or iron chair, with clocks on rows, the largest below and the smallest at the top. The clocks must hang close together. On both sides of the bells are the racks with tumblers. The name Carillon is only used when the number is at least 30 (less than 2.5 octaves) and the instrument can be played by a stick keyboard. Preferably at least 47 clocks are suspended (is then 4 octaves).

The carillon art originated in the Netherlands, at the end of the 14 e century. There was then a mechanical arrangement of three bells that showed some tones, in the same …

Categories
Het Klokkengieterijmuseum

Het Klokkengieterijmuseum

In het voormalige fabriekspand van de klokkengietersfamilie Van Bergen is sinds 1987 het museum gevestigd. Aan de hand van de unieke collectie, waaronder de oudste klok van de provincie Groningen en een klok van de Stradivarius van de klokkengieters (Geert van Wou)  geeft het museum een inkijk in de geschiedenis van  klokken, carillons en uurwerken in Nederland en Europa. Het museum beschikt daarnaast als enige museum in Nederland over een oorspronkelijke gietkuil, waar het gieten echt beleefd kan worden.

Het museum is van mei tot en met oktober geopend voor bezoekers. Een bezoek buiten deze openingstijden is mogelijk op afspraak, bijvoorbeeld voor groepen, scholen, kinderfeestjes of speciale arrangementen. Het is ook mogelijk om in het museum te trouwen.

Schoolgroepen

Met de klas naar het Klokkengieterijmuseum en Museum Slag bij Heiligerlee? Dat kan! Door middel van een interactieve speurtocht doen kinderen van alle leeftijden en groepen allerlei ontdekkingen over de Slag bij Heiligerlee en de Klokkengieterij.

Het Klokkengieterijmuseum biedt de mogelijkheid om met de klas zelf een klokje te gieten. In het museum zijn veel grote en kleine klokken te zien en te horen die vroeger in de gieterij zijn gegoten. Het luiden van de klokken en de specifieke klankkleur van iedere klok zijn nauw verbonden met muziek. De kinderen kunnen zelf de verschillen ontdekken tussen de verschillende uurwerken en klokken. Op het carillon van het museum mogen de kinderen zelf een lied proberen te spelen.

De speurtocht omvat twee korte bezoeken aan de beide musea en een belevingsroute door de omgeving. Voor docenten wordt een educatief lespakket ontwikkeld om te gebruiken in de klas naast het museumbezoek.…

Categories
Hemony

Gebroeders Hemony

Na vestiging in Nederland fungeerden de uit Lotharingen (beiden geboren te Levécourt) afkomstige broers Francois (1609-1667) en Pierre Hemony (1619-1680) aanvankelijk als klokkengieters en geschutsgieters. Zij kregen echter al snel faam als klokkengieters en carillonfabrikanten vanwege de hoge graad van toonzuiverheid van hun carillons.

Zij werkten eerst voornamelijk vanuit Zutphen sedert 1642. Francois werd in 1657 naar Amsterdam geroepen om daar carillons te maken. Zijn broer Pierre (als klokkengieter noemde hij zich Pieter) ging in, voornamelijk, de Zuidelijke Nederlanden werken. Hij signeerde zijn klokken voornamelijk met de naam Petrus. Hij voegde zich in 1664 bij zijn broer Francois in Amsterdam en samen goten zij naast beiaarden ook veel geschut, onderandere voor de Tweede Engelse oorlog. Sinds 1663 goot Francois ook beelden, zoals die op het paleis (toen stadhuis) te Amsterdam.

Samen hebben Francois en Pieter Hemony ongeveer 51 carillons gemaakt, voor zowel het binnenland als het buitenland. Zij wisten door de klokken op een speciale manier te stemmen een zeer zuivere toon te bereiken. De hoge perfectie in het stemmen hadden zij mede te danken aan de Utrechtse beiaardier en fluitist Jacob van Eyck (1590-1657). Van de 51 beiaarden zijn er 29 bewaard gebleven. De meeste zijn echter zodanig gerestaureerd dat alleen de zwaardere Hemony klokken gehandhaafd werden. De overige werden vervangen.

Na de dood van François Hemony in 1667 zette Pieter het bedrijf voort en een week nadat hij het carillon voor de Amsterdamse Munttoren voltooide kende het stadsbestuur hem de titel toe van “Stadsklokkengieter van Amsterdam”, waarmee hij de officiële opvolger van zijn broer werd. Pieter maakte nadien nog 10 complete carillons, waarvan er twee groter waren dan die zijn broer ooit gemaakt had. Daarnaast breidde hij een flink aantal eerder door zijn broer geleverde spelen uit (bijvoorbeeld Groningen, Haarlem, Utrecht Jacobi, Delft etc.)  Doordat de economische situatie van het land de aanschaf van nieuwe carillons beperkte, vond Pieter Hemony de tijd om zich met “hobby’s” bezig te houden: de fabricage van een compleet uurwerk met speeltrommel (Amsterdam/Munt), ontwikkeling van kleinere beiaardklokken, methode om tafelbellen zuiver te stemmen. 
Enkele weken voor zijn dood in 1680 nam hij van …